%%[ SET @everestCODE = "EjMvVBYTnr" SET @everestSK = Base64Encode([_subscriberkey]) ]%%